Gratis verzending vanaf €99,-

Winkels & Openingstijden

Nu besteld, morgen 2 november gratis in huis

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel  
1 – Definities

Artikel  
2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  
3 – Toepasselijkheid

Artikel  
4 – Het aanbod

Artikel  
5 – De overeenkomst

Artikel  
6 – Herroepingsrecht

Artikel  
7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel  
8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel  
9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 –
Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De
prijs

Artikel 12 –
Nakoming en extra garantie

Artikel 13 –
Levering en uitvoering

Artikel 14 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 –
Betaling

Artikel 16 –
Klachtenregeling

Artikel 17 –
Geschillen

Artikel 18 –
Branchegarantie

Artikel 19 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 –
Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden
zijn de volgende definities van toepassing:

1.     Aanvullende overeenkomst: een
overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     bedenktijd: de termijn
waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Klant: de natuurlijke persoon
die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Dag:kalender dag

5.     Digitale inhoud: in digitale
vorm geproduceerde en aangeleverde gegevens;

6.     Duur overeenkomst: overeenkomst
die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale
inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk
hulpmiddel – inclusief e-mail – dat het de consument of ondernemer mogelijk
maakt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik verhindert gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die staat
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toe;

8.     Rechts:herroeping: de mogelijkheid
van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en die producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;

10. Afstand: overeenkomst: een
overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het
kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of medegebruik wordt
gemaakt tot en met het sluiten van de overeenkomst. maakt gebruik van een of
meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Model formulier voor
herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees
modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op
afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de
ondernemer

Naam ondernemer (statutaire
naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

Natural Dutch CBD

Julianstraat 63 | Postbus 710

3170
AA poortugaal

KVK:
65616707

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch
tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

4.     De ondernemer kan zich binnen
wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal uiterlijk bij
levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen

6.     het bezoekadres van de vestiging van
de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7.     de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

8.     de informatie over garanties en
bestaande service na verkoop;

9.     de prijs inclusief alle belastingen
van het product, de dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de
kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;

10. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;

11. indien de consument een
herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

12. In geval van een langdurige
transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Voor producten:

1.     De consument kan een overeenkomst
met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat
in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

3.     als de consument in eenzelfde
bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een
door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.

4.     als de levering van een product
bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;

1.     bij overeenkomsten voor regelmatige
levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Voor diensten en
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een
dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat
in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd
voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd als je niet informeert over het herroepingsrecht:

5.      

5.     Indien de ondernemer de consument de
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier
voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit
artikel vastgestelde bedenktijd.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de
consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen aansprakelijk
voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk
voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij
het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van
zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van
het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14
dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument
het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf
af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug
met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de
juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse
kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld
dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de
kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
dragen.

6.     Indien de consument herroept na
eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig
is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor
de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die
niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of
tot levering van stadsverwarming, indien:

8.     de ondernemer de consument de
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding
bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

9.     de consument niet uitdrukkelijk om
de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

10. De consument draagt geen kosten voor
de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:

11. hij voorafgaand aan de levering
ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van
de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

12. hij niet heeft erkend zijn
herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

13. de ondernemer heeft nagelaten deze
verklaring van de consument te bevestigen.

14. Als de consument gebruik maakt van
zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de
ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van
herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij
na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle
betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor
terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor
een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting
herroepingsrecht

De ondernemer
kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten waarvan de
prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn
tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding
van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige
uitvoering van de dienst, maar alleen als:

4.     de uitvoering is begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

5.     de consument heeft verklaard dat hij
zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig
heeft uitgevoerd;

6.     Dienstenovereenkomsten voor
terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

7.     Overeenkomsten met betrekking tot
vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering daarvan is voorzien;

8.     Volgens specificaties van de
consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

9.     Producten die snel bederven of een
beperkte houdbaarheid hebben;

10. Verzegelde producten die om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

11. Producten die na levering door hun
aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

12. Alcoholische dranken waarvan de
prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

13. Verzegelde audio-, video-opnamen en
computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

14. Kranten, tijdschriften of magazines,
met uitzondering van abonnementen hierop;

15. De levering van digitale inhoud
anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

16. de uitvoering is begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

17. de consument heeft verklaard dat hij
hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan
de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na
de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:

5.     deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen; of

6.     de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.

7.     De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst
en extra garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat
de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, diens
toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie wordt verstaan
iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen
hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid
zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging:

1.     De consument kan een overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst
die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige
leden genoemde overeenkomsten:

o   
te allen
tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;

o   
tenminste
opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o   
altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging:

4.     Een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag
een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met beperkte duur
tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet
en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.     Als een overeenkomst een duur van
meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1.     Voor zover niet anders is bepaald in
de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na
het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van producten aan
consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

4.     Indien de consument niet tijdig aan
zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening
te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.

3.     Bij de ondernemer ingediende
klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Een klacht over een product, dienst
of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop
Keurmerk () De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5.     Indien de klacht niet binnen een
redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de
ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen tussen de consument en de
ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (
sgc.nl).

3.     Een geschil wordt door de
Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn
klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4.     Uiterlijk twaalf maanden nadat het
geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.

5.     Wanneer de consument een geschil wil
voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil
wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer
de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de
ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.     De Geschillencommissie doet
uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van
de Geschillencommissie (
http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7.     De Geschillencommissie zal een
geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt
of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8.     Indien naast de Geschillencommissie
Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand
de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor
alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
geschillencommissie.

Artikel 19 – Aanvullende of
afwijkende bepalingen

1.     Aanvullende dan wel van deze
algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.